ترتیب

  1. ۳٫۰

    تعرفه غذا تعداد بالا هم همیناس که نوشتین؟

  2. ۵٫۰

    چقدر ارزونه واجب شد یه سر بیایم ما منزلمون نزدیکه

  3. ۲٫۰

    غذای مولودی بخوایم جوجه پرسی چند؟

نظرات